International Phonetic Alphabet (IPA) for English Pronunciation | Bản chữ cái phiên âm Quốc Tế IPA|

33
31This free English lesson introduces American English pronunciation with the international phonetic alphabet.
Pronunciation is very important for any language. In English, some of the letters can have different pronunciation. The International Phonetic Alphabet (IPA) helps to pronounce the words correctly if you are looking up that word in a Dictionary.

Bài học tiếng Anh miễn phí này giới thiệu phát âm tiếng Anh Mỹ với bảng chữ cái ngữ âm quốc tế.
Phát âm là rất quan trọng đối với bất kỳ ngôn ngữ. Trong tiếng Anh, một số chữ cái có thể có cách phát âm khác nhau. Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế (IPA) giúp phát âm các từ một cách chính xác nếu bạn đang tra từ đó trong Từ điển

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

33 COMMENTS

  1. International Phonetic Alphabet (IPA) for English Pronunciation | Bản chữ cái phiên âm Quốc Tế IPA|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here