Kế toán cuối năm phải làm gì? (Thuế TNDN) – What accountants must do at year end? (CIT)

0
5Kế toán cuối năm phải làm gì? Rà soát thuế TNDN
(Year end tasks – CIT)
Tổng hợp các công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNDN tại

Xem thêm các công việc kế toán cuối năm:
– Bài 1: Sổ sách và kiểm toán:
– Bài 2- Thuế GTGT:
– Bài 3 – Thuế TNCN:
– Bài 4 – Thuế TNDN:

Tóm tắt nhanh một số công việc kế toán cần làm cuối năm liên quan đến thuế TNDN
Thuế TNDN là một trong những sắc thuế phức tạp nhất của hệ thống thuế Việt Nam. Để tính được thuế TNDN, người làm phải nắm được sự vận hành của cả quy trình kinh doanh cũng như các pháp luật liên quan khác ngoài cả pháp luật về thuế nói riêng.
Về mặt hình thức, thuế TNDN không phải kê khai hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp chỉ cần ước tính tiền và nộp vào Ngân sách. Tuy nhiên, cuối năm, tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện quyết toán thuế TNDN (Trừ một số trường hợp). Để chuẩn bị cho công tác này, kế toán cần chuẩn bị trước một số nội dung phức tạp nhất như
1. Xác định về ưu đãi thuế trong kỳ, đặc biệt doanh nghiệp nào được ưu đãi theo ngành sản phẩm
2. Chuẩn bị hồ sơ giao dịch liên kết với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Những năm gần đây đây là vấn đề ảnh hưởng trọng yếu tới cơ sở tính thuế khi bị kiểm tra, nhiều doanh nghiệp lỗ triền miên nhưng chỉ qua 1 bước xác định lại lãi sẽ phải nộp số thuế TNDN khổng lồ)
3. Xác định chênh lệch giữa sổ kế toán và khoản mục tính thuế TNDN theo luật thuế TNDN…Theo hướng dẫn của cục thuế TP Hà Nội, một số trường hợp đáng lưu ý của năm 2019 là
3.1. Lỗ kết chuyển bằng ngoại tệ?
3.2. Chi phí môi giới, phí chuyển tiền, chi phí tặng quà, tài trợ có được trừ cho mục đích thuế?
3.3. Chi phí quảng cáo của facebook, google, xin visa điện tử được trừ với điều kiện gì?
3.4. Tiền nhà, tiền lương cho giám đốc công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ có được trừ không?

Xem thêm
1. Các trường hợp bắt buộc kiểm toán và hình phạt không nộp báo cáo kiểm toán tại
2. Lịch báo cáo thuế 2020:

————————————
Year-end task – Review Corporate income tax
CIT is one of the most complicated taxes in Vietnamese tax system. In order to calculate corporate income tax, people must understand the operation of both business processes and other related laws.
CIT does not need to be declared monthly, quarterly. Businesses only need to estimate and make payment to the Budget. However, at the end of the year, all businesses must make CIT finalization (except in some cases). To prepare for this task, accountants need to prepare in advance some of the most complex content such as
1. Determining tax incentives in the period, especially which enterprises are entitled to CIT incentive by the product industry
2. Preparing associated transaction records for businesses which have associated transactions (In recent years, this issue is an important matter that affects the tax base upon inspection)
3. Determine the difference between the accounting book and the CIT calculation item according to the CIT law

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here