Việt Nam tôi đây

2
35Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thử hỏi đất nước ta hiện nay có độc lập hay không?
Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi hay không?
Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” hay không?
Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có quyền được tự do tư tưởng hay không?

Nếu tất cả những câu hỏi đó được trả lời là “KHÔNG” thì các bạn biết phải làm gì rồi.

Hơn 60 năm nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam lợi dụng lá cờ giải phóng, tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất, áp bức đồng bào. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật của Đảng Cộng Sản Việt Nam dã man. Chúng đối xử người dân khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản những người yêu nước đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc tranh đấu nhân quyền của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng âm nhạc vong bản, thuốc phiện, gái non, rượu cồn để làm cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay và tương lai nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản độc lập ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Chúng bán đất cho tàu cộng, ân sủng các công ty của TQ, để người tàu xuôi ngược từ nam chí bắc tàn phá đất nước ta.

Làm như thế chúng đã đẩy dân ta chỉ còn có một con đường lựa chọn là đứng lên đập tan chế độ cộng sản phi nhân này.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu phản quốc bán nước của bọn cộng sản.

Nước Việt Nam và dân Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và muốn thành một nước độc lập và người tự do, chúng ta, toàn thể dân tộc Việt Nam phải quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để đứng lên đập tan chế độ cộng sản phi nhân, cương quyết tranh đấu dành lấy quyền làm người cho đồng bào, độc lập cho Tổ Quốc dù cho đến người Việt cuối cùng.

TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO HÃY ĐỨNG LÊN. CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG. ĐẢNG CỘNG SẢN NHẤT ĐỊNH PHẢI XỤP ĐỔ.

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

2 COMMENTS

 1. Hỡi đồng bào cả nước,

  Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

  Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

  Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

  Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

  Thử hỏi đất nước ta hiện nay có độc lập hay không?
  Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi hay không?
  Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" hay không?
  Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có quyền được tự do tư tưởng hay không?

  Nếu tất cả những câu hỏi đó được trả lời là "KHÔNG" thì các bạn biết phải làm gì rồi.

  Hơn 60 năm nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam lợi dụng lá cờ giải phóng, tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất, áp bức đồng bào. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

  Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

  Chúng thi hành những luật của Đảng Cộng Sản Việt Nam dã man. Chúng đối xử người dân khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản những người yêu nước đoàn kết.

  Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc tranh đấu nhân quyền của ta trong những bể máu.

  Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

  Chúng dùng âm nhạc vong bản, thuốc phiện, gái non, rượu cồn để làm cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay và tương lai nòi giống ta suy nhược.

  Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

  Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

  Chúng không cho các nhà tư sản độc lập  ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

  Chúng bán đất cho tàu cộng, ân sủng các công ty của TQ, để người tàu xuôi ngược từ nam chí bắc tàn phá đất nước ta.

  Làm như thế chúng đã đẩy dân ta chỉ còn có một con đường lựa chọn là đứng lên đập tan chế độ cộng sản phi nhân này.

  Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu phản quốc bán nước của bọn cộng sản.

  Nước Việt Nam và dân Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và muốn thành một nước độc lập và người tự do, chúng ta, toàn thể dân tộc Việt Nam phải quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để đứng lên đập tan chế độ cộng sản phi nhân, cương quyết tranh đấu dành lấy quyền làm người cho đồng bào, độc lập cho Tổ Quốc dù cho đến người Việt cuối cùng.

  TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO HÃY  ĐỨNG LÊN. CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG. ĐẢNG CỘNG SẢN NHẤT ĐỊNH PHẢI XỤP ĐỔ.

 2. Hỡi đồng bào cả nước,

  Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

  Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

  Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

  Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

  Thử hỏi đất nước ta hiện nay có độc lập hay không?
  Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi hay không?
  Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" hay không?
  Thử hỏi nhân dân ta hiện nay có quyền được tự do tư tưởng hay không?

  Nếu tất cả những câu hỏi đó được trả lời là "KHÔNG" thì các bạn biết phải làm gì rồi.

  Hơn 60 năm nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam lợi dụng lá cờ giải phóng, tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất, áp bức đồng bào. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

  Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

  Chúng thi hành những luật của Đảng Cộng Sản Việt Nam dã man. Chúng đối xử người dân khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản những người yêu nước đoàn kết.

  Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc tranh đấu nhân quyền của ta trong những bể máu.

  Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

  Chúng dùng âm nhạc vong bản, thuốc phiện, gái non, rượu cồn để làm cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay và tương lai nòi giống ta suy nhược.

  Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

  Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

  Chúng không cho các nhà tư sản độc lập  ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

  Chúng bán đất cho tàu cộng, ân sủng các công ty của TQ, để người tàu xuôi ngược từ nam chí bắc tàn phá đất nước ta.

  Làm như thế chúng đã đẩy dân ta chỉ còn có một con đường lựa chọn là đứng lên đập tan chế độ cộng sản phi nhân này.

  Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu phản quốc bán nước của bọn cộng sản.

  Nước Việt Nam và dân Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và muốn thành một nước độc lập và người tự do, chúng ta, toàn thể dân tộc Việt Nam phải quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để đứng lên đập tan chế độ cộng sản phi nhân, cương quyết tranh đấu dành lấy quyền làm người cho đồng bào, độc lập cho Tổ Quốc dù cho đến người Việt cuối cùng.

  TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO HÃY  ĐỨNG LÊN. CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG. ĐẢNG CỘNG SẢN NHẤT ĐỊNH PHẢI XỤP ĐỔ.

  Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here